Nota prawna | Qnews - Edukacyjny Portal Dla Inwestorów

newsletter

quercus

Nota prawna

Zawartość niniejszej strony internetowej jest własnością Quercus TFI S.A.

Materiały opublikowane na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowią one wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejsze materiały nie stanowią oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. Autor (autorzy) niniejszych publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszych publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszych publikacji lub zawartych w nich informacji. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejsze publikacje nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.

Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione na niniejszej stronie internetowej mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Ponadto nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat manipulacyjnych.
Inwestycje w fundusze inwestycyjne zarządzane przez Quercus TFI S.A. są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty całości lub części zainwestowanego kapitału.

 

Info

Quercus TFI S.A.:

nasza misja ESG

to edukacja ekonomiczna

Barometry Qnews.pl

Zagłosuj

S&P 500 zakończy ten rok:

Wybory